بیوگرافی مدیر حوزه اقتصادی

نام : مجید

نام خانوادگی : خلجی

تحصیلات :

مهندسی معماری

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

سوابق کاری :

ورود به شهرداری قزوین از سال 1382

مسئول واحد نوسازی شهرداری منطقه 1 از سال 1390الی 1392

مسئول پیگیری عوارض نوسازی ، صنفی و بهای خدمات در مناطق و سازمان های تابعه شهرداری قزوین از سال 1392 الی 1393

دبیر کمیسیون اول ماده 77قانون شهرداری ها از سال 1392 الی 1394

سرپرست اداره درآمد های عمومی شهرداری قزوین ازسال 1392 الی 1394

رئیس اداره درآمد های عمومی شهرداری قزوین از سال 1394 الی 1395

مدیر حوزه اقتصادی شهرداری قزوین ازسال 1397 تاکنون

شماره مستقیم :     33227173- 028 

آدرس : خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، ساختمان معاونت مالی و اقتصادی