شماره تماس معاونت اداری و مالی: 33224968

شماره تماس اداره درآمد:33239041

آدرس: قزوین، خیابان شهرداری، شهرداری مرکز