بيوگرافي معاون مالی و اقتصادی شهرداري قزوين

نام:سيد تقي

نام خانوادگي: مجابي

متولد:1341

 تحصيلات:ليسانس مديريت صنعتي از دانشگاه علامه طباطبايي

تحصيلات: کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی شهری از دانشگاه هنر تهران 

 

 

 
 

سوابق كاري:

1-مدير امور اداري شهرداري قزوين درسال1370

2- كارشناس بودجه واعتبارات درسال1371

3-عضو شوراي هماهنگي شهرداري قزوين درسال1373

4-مدير مالي شهرداري قزوين درسال1373 

5-نماينده وزارت كشور دركمسيون تجديد نظرماده100درشهرداري آوج درسال1375

6-عضو كمسيون اداري ومالي شهرداري قزوين درسال1376

7-عضو هيئت مديره سازمان تاكسيراني درسال1376

8-عضو كميته برنامه ريزي عمران شهري شهرداري قزوين درسال 1377

9-ذيحساب شهرداري قزوين درسال1377

10-عضوكميته تحول اداري شهرداري قزوين درسال 1378

11-مسئول امور مالي سازمان نوسازي وبهسازي درسال1379

12-عضو كميته درآمدوهزينه شهرداري قزوين در سال1379

13-عضوكميته خريد شهرداري قزوين درسال1380

14-عضوكمسيون اداري ومالي درسال1380

15-مدير درآمد شهرداري قزوين درسال1383

16-ذيحساب درخصوص تشكيل هيات انتخاب مشاور درمعاونت شهرسازي ومعماري درسال1384

17-عضو كمسيون عالي معاملات درسازمان پايانه ها درسال1385

18-عضو كميته منابع انساني شهرداري قزوين ازسال1385

19-رئيس هيئت مديره صندوق قرض الحسنه كاركنان شهرداري قزوين ازسال 1387تا اكنون

20-عضو كمسيون تحول اداري ازسال1388تا اكنون

21-رئيس هيئت مديره سازمان آمار وفن آوري اطلاعات شهرداري قزوين ازسال1388تاكنون

22-معاون طرح وبرنامه شهرداري قزوين درسال1388

23-عضوهيات عالي سرمايه گذاري شهرداري قزوين ازسال1388تاكنون

24-معاون مالی و اقتصادی  شهرداري قزوين ازسال1388تاكنون

 

شرح وظايف معاونت مالي و اقتصادی شهرداري قزوين

 

 
1)      تعيين وظايف وحدود مسئوليت واختيارات روساي واحدهاي تحت سرپرستي وصدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي آنان نظارت بر وصول درآمد وسعي در تحقق وازدياد وصدور دستورالعملهاي مالي برابر مقررات مصوب
2)      نظارت بر كليه هزينه ها ومعاملات شهرداري ونگهداري حساب هزينه وهمچنين براعتبارات مصرف شده واحدها وصدوردستورات لازم در اين زمينه ومراقبت در تنظيم عقدقراردادها براساس قوانين جاري
3)      نظارت براجراي دقيق آئين نامه ها وقانون استخدام كشوري،آئين نامه ها،مقررات استخدامي ،قانون كار وتامين اجتماعي ونظايرآن
4)      نظارت برحفظ واداره كردن دارايي هاي منقول متعلق به شهرداري وهمكاري با بخش بازرسي شهرداري در خصوص اقامه دعوي عليه اشخاص ودفاع ازشهرداري در قبال دعاوي اشخاص عليه آن
5)      رسيدگي وصدور دستورات لازم به منظور تامين وسايل وملزومات مورد نياز شهرداري
6)      كنترل ونظارت بر دارائي ها وبدهي هاي سازمان دربرنامه ريزي به منظور حفظ اموال شهرداري
7)      نظارت برنحوه انعقاد واجراي مفاد قرارداد در زمينه در زمينه ماشين آلات،ساختمان،مخابرات وتداركات
8)      ارزيابي جهت تحصيل حريم وتكميل پرونده خريد املاكي كه درطرح توسعه معابر ويادرمسير طرحهاي مورد نظر شهرداري قرار ميگيرد.
9)      بررسي وارزيابي وكارشناسي اراضي واملاك مورد معامله شهرداري،أعم ازخريد،فروش،اجاره،استيجاري وتهيه فهرست مورد نياز  هرطرح 
10)   برنامه ريزي ونظارت به منظور تهيه شناسنامه املاك شهرداري 
11)   نظارت برتهيه گزارشهاي مالي وترازنامه وتوزيع بودجه سالانه وبررسي وتاييد آنها
12)   انجام سايروظايف محوله طبق دستور مافوق