مجموعه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری و مناطق سه گانه شهر قزوین -1399

 

 

مجموعه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری و مناطق سه گانه شهر قزوین -1398

مجموعه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری و مناطق سه گانه شهر قزوین -1397

— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
مجموعه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قزوین در سال 1398

مجموعه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قزوین در سال 1398

قیمت منطقه بندی، قیمت تراکم ساختمان، ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح های مصوب شهری در سال 1398

قیمت منطقه بندی، قیمت تراکم ساختمان، ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح های مصوب شهری در سال 1398

قیمت منطقه بندی، قیمت تراکم ساختمانی و ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح های مصوب شهری سال 1397

قیمت منطقه بندی، قیمت تراکم ساختمانی و ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح های مصوب شهری سال 1397