در خصوص اصلاح فصول 6,7,8دستورالعمل هماهنگی امور اجرایی شهر

در خصوص اصلاح فصول 6,7,8دستورالعمل هماهنگی امور اجرایی شهر در خصوص اصلاح فصول 6,7,8دستورالعمل هماهنگی امور اجرایی شهر...

اصلاح بهای خدمات کنترل نقشه های معماری

اصلاح بهای خدمات کنترل نقشه های معماری اصلاح بهای خدمات کنترل نقشه های معماری ...

اصلاح تعرفه عوارض پذیره مسکونی

اصلاح تعرفه عوارض پذیره مسکونی اصلاح تعرفه عوارض پذیره مسکونی

اصلاح مصوبه تسهیلات صدور پروانه ساختمانی مساجد و امزاده ها

اصلاح مصوبه تسهیلات صدور پروانه ساختمانی مساجد و امزاده ها اصلاح مصوبه تسهیلات صدور پروانه ساختمانی مساجد و امزاده ها...

اصلاحیه آماده سازی اراضی و معابر شهری

اصلاحیه آماده سازی اراضی و معابر شهری اصلاحیه آماده سازی اراضی و معابر شهری ...

تعرفه قطع اشجار

تعرفه قطع اشجار تعرفه قطع اشجار

در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری

در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ...

شفاف سازی عوارض کسب و پیشه

شفاف سازی عوارض کسب و پیشه شفاف سازی عوارض کسب و پیشه

ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده صد

ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده صد ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده صد ...

عوارض جبران انتفاع مالک از معبر در هنگام احداث بنا

عوارض جبران انتفاع مالک از معبر در هنگام احداث بنا عوارض جبران انتفاع مالک از معبر در هنگام احداث بنا ...

مال الاجاره نصب انواع دکل و آنتن و تاسیسات محابراتی و ارتباطی

مال الاجاره نصب انواع دکل و آنتن و تاسیسات محابراتی و ارتباطی مال الاجاره نصب انواع دکل و آنتن و تاسیسات محابراتی و...