بيوگرافي مدير درآمد شهرداري قزوين

 

نام:                 شيوا
 
نام خانوادگي : شهرامفر
متولد:              1351
تحصيلات:         ليسانس رياضي ،كاربرد در كامپيوتر 
                      كارشناسي ارشد مديريت فن آوري اطلاعات      از داشگاه شهيد بهشتي I T
سوابق كاري:
1-                       مسئول سايت كامپيوتر شهرداري قزوين ازسال 1374 الي 1378
2-                       مسئول كامپيوتر شهرداري منطقه دو از سال 1378 الي 1383
3-                       معاون مديريت منطقه دو شهرداري قزوين از سال 1383 الي 1389
4-                       مدير درآمد شهرداري قزوين از سال1389 تاكنون 
 
 
شماره مستقيم: 33234843-028
 
آدرس:               شهرداري قزوين – معاونت مالی و اقتصادي –مديريت درآمد