بيوگرافي مدير مالي شهرداري قزوين

 

نام: سید علی
 
نام خانوادگي: مهدیون
متولد:1358/05/13
تحصيلات:
کارشناسی حسابداری
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
سوابق كاري:
1- مدیریت مالی شهرداری خاکعلی 90-84
2-  سرپرست شهرداری خاکعلی 86
3- کارشناس امور مالی شهرداری قزوین 90
4-کارشناس پیمان رسیدگی شهرداری قزوین 92
5- رئیس اداره حسابداری شهرداری قزوین 94
6-مدیر مالی شهرداری قزوین 99
 
تلفن مستقيم:33237003-028  
 
آدرس:شهرداري قزوين _معاونت مالی و اقتصادی _ مديريت مالي شهرداري قزوين
 
 
شرح وظایف مدیریت مالی

 -1نظارت برکلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها .
2- نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها .
3- نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و واحد مالی مناطق صدور دستورات و تعلیمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار .
4- تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری وبررسی و تایید آنها .
5- اقدام لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی ورسیدگی به لیستها و اسناد هزینه 
6- بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت درحسن گردش امور مالی و حسابداری آنها .
7- نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و داراییهای شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها.
8- همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم واصلاح بودجه، با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ودستورالعملهای صادره و ارایه آن به مراجع ذیربط .
9- شرکت در کمیسیونها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی است .
10-اقدام در تهیه، تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل تراز آزمایشی ماهیانه، گزارشات اعتبار عمرانی، صورت مغایرات بانکی و. . .
11- اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات وآئین‌نامه‌هاودستورالعملهای مالی .

12- اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها.

13- انجام ساير وظايف محوله از سوي مقام مافوق.